Sådan ser din Badger Meter måler ud. Vi aflæser måleren automatisk. Vi har derfor, som en ekstra sikkerhed, mulighed for at opdage lækager via de elektroniske indberetninger.  Din måler vil altid kunne aflæses fysisk på måleren, og vil være gældende, hvis sendesignalet svigter. Du har som forbruger ansvaret for at holde øje med din vandmåler, og vi anbefalet at du aflæser den jævnligt. Opdager du utætheder eller fejl ved måleren, skal du snarest muligt give os besked.

Har du behov for at aflæse din måler fysisk finder du vejledningen herunder. Display aktiveres ved lys, men i nogle målerbrønde er der for mørkt, og måler skal derfor aktiveres ved at røre den lille glaskugle, se hvor pilen peger på billedet.

Tryk her for vejledning til Badger Meter E-series

Har du ikke fået en fjernaflæst måler endnu, kan du finde en vejledning til din måler her:

Tryk her for vejledning til mekanisk måler

Energistyrelsen og Justitsministeriet har slået fast, hvornår vandforsyninger må aflæse fjernaflæste målere uden at kræve samtykke fra forbrugerne. Det sker, fordi EU’s persondataforordning stiller nye krav til indsamling og opbevaring af persondata.

Aflæsning af målerdata til brug for andet end fakturering kræver ikke samtykke fra forbrugeren, når data bruges til driftsoptimering og/eller asset management, så som:

  • Lækageidentifikation
  • Trykstyring
  • Nedbringelse af varmetab
  • Monitorering af stikledningers tilstand
  • Produktionsplanlægning
  • Kapacitetsudnyttelse
  • Optimering af løbende vedligehold
  • Håndtering af kundehenvendelser og lignende.

Ifølge Helsinge Vandværks regulativ, pkt. 9 fra 2011 er følgende gældende for afregningsmålere

9.1

De generelle bestemmelser for vandinstallationer jf. 8.1.1 – 8.1.4 finder tilsvarende anvendelse for installationer til forbrugsmåling.

9.2

Ejer af en ejendom, der er tilsluttet vandforsyningen, har pligt til at installere en måler til brug for afregning af ejendommens samlede vandforbrug. Der må kun anbringes én afregningsmåler på hver ejendom, medmindre der er truffet aftale med vandforsyningen om andet.

9.3

Afregningsmåleren anbringes i bygning umiddelbart efter jordledningens indførelse eller i målerbrønd efter vandforsyningens nærmere anvisning og sådan, at den er beskyttet mod frost, utilsigtet opvarmning, mekaniske ydre påvirkninger og korrosion.

Målerbrønde placeres på privat grund – normalt ca. 1 meter fra skel.

Måleren skal til stadighed være let at aflæse og udskifte.

9.4

Afregningsmåleren stilles til rådighed af vandforsyningen og forbliver vandforsyningens ejendom.

9.5

Vandforsyningen har til enhver tid ret til at aflæse afregningsmålere.

9.6

Afregningsmålere vedligeholdes af vandforsyningen og for dennes regning. Vandforsyningen er berettiget til når som helst for egen regning at udskifte og kontrollere målere.

Ejer og bruger må tåle de ulemper der er forbundet med, at vandtilførslen afbrydes ved udskiftning af måleren.

9.7

Afregningsmålerens størrelse og type bestemmes af vandforsyningen ud fra de oplysninger, som ejeren har givet om vandinstallationerne, vandforbruget til erhvervsvirksomheder m.v.

9.8

Hvis vandforbruget ændres i forhold til det af ejeren tidligere oplyste jf. 9.7, således at afregningsmåleren ikke længere er tilpasset vandforbruget, kan vandforsyningen forlange målerinstallationen ændret, så måleren kan udskiftes med en måler af passende størrelse.

9.9

Ejer er over for vandforsyningen forpligtiget til at erstatte en afregningsmåler, hvis den er bortkommet eller er blevet beskadiget, f.eks. ved vold, brand, frost m.v. Dette gælder ikke ved almindelig slitage.

9.10

Opdager ejeren, at der er utætheder eller fejl ved en afregningsmåler, skal han snarest give vandforsyningen meddelelse herom. Brugere af en ejendom skal snarest melde konstaterede fejl til ejeren.

9.11

Ejer og bruger må ikke foretage indgreb i afregningsmåleren, bryde plomben eller på nogen måde påvirke målerens korrekte funktion. Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen måler.

Udgifter til eftersyn og istandsættelse eller udskiftning af en måler som følge af indgreb jf. ovennævnte afholdes af ejeren.

9.12

Beslutning om at overgå fra fælles til individuel afregning med vandforsyningen skal meddeles skriftligt til kommunalbestyrelsen og vandforsyningen.

9.13

For ejendomme, hvor der er indgået aftale med vandforsyningen om individuel afregning efter målt forbrug i de enkelte enheder, overgår ejerens ansvar, rettigheder og pligter for disse målere til brugerne af enhederne.

9.14

Afregningsmålere, der anvendes som grundlag for betaling af driftsbidrag, skal opfylde de krav og underkastes den måletekniske kontrol, der er fastsat i bekendtgørelse om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand, og de måletekniske forskrifter bekendtgørelsen henviser til.

9.15

Ejer kan ved skriftlig henvendelse til vandforsyningen forlange at få kontrolleret afregningsmålerens nøjagtighed.

Måleren anses for at vise rigtigt, når dens visning ligger indenfor de maksimalt acceptable grænser for måleunøjagtighed, som er fastsat i bekendtgørelse om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand, og de måletekniske forskrifter bekendtgørelsen henviser til.

Hvis målerens visning ligger inden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed, afholdes udgifterne til prøvningen mv. af den, der har ønsket afprøvningen.

Hvis målerens visning ligger uden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed, afholdes udgifterne til prøvningen mv. af vandforsyningen.

Efter forhandling med ejeren foretager vandforsyningen en skønsmæssig nedsættelse eller forhøjelse af det målte forbrug for det tidsrum, hvor vandforsyningen skønner, at fejlvisningen har fundet sted.

 

 

Du finder hele regulativet her Regulativ Helsinge Vandværk (PDF)