Klageadgang

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:

Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

https://www.forbrug.dk/klagemuligheder/klager-over-koeb-i-danmark/saadan-starter-du-en-klagesag/

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har endvidere oplyst, at lovens udgangspunkt er, at der kan klages over alle forhold, samt at det kan forventes, at nævnet ikke vil behandle tvister, som en myndighed har truffet afgørelse om. Endeligt er det oplyst, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil informere nærmere på www.forbrug.dk om eventuelle fremtidige afgørelser, der belyser hvilke tvister, der ikke kan behandles i henhold til de nye regler, der trådte i kraft 1. oktober 2015.